Viholliset naapurit: Kiina vs. Japani

Kiina ja Japani - naapurimaiden taloudelliset ja sotilaalliset voimat - suhtautuvat toisiinsa halveksivasti, kantavat enimmäkseen negatiivisia stereotypioita toisistaan, ovat eri mieltä Japanin toisen maailmansodan perinnöstä ja ovat huolissaan tulevista vastakkainasetteluista.

Kahdella Itä-Aasian valtiolla on vuosisatoja vanha suhde, jonka katkaisevat suuret konfliktit ja riidat. Viime aikoina Peking ja Tokio ovat olleet ristiriidassa Itä-Kiinan meren asumattomien saarten ryhmän suvereenisuudesta, jota japanilaiset kutsuvat Senkakuksi ja kiinalaiset Diaoyuksi.

Nykyään vain 11% japanilaisista ilmaisee myönteisen mielipiteen Kiinasta, kun taas 14% kiinalaisista sanoo olevansa myönteisiä Japanista. Molemmissa maissa toisen kansan myönteiset näkemykset ovat laskeneet vuodesta 2006.

Kiinan ja Japanin antipatiaa voidaan nähdä myös alueellisessa yhteydessä. Historia, taloudelliset siteet ja ajankohtaiset tapahtumat vaikuttavat Aasian kansalaisten näkemyksiin toisistaan ​​suuresti.

Australialla on vahvat taloudelliset siteet sekä Kiinaan että Japaniin. Kiinan osuus Australian viennistä on 34 prosenttia, kun taas Japani on Australian toiseksi suurin vientimarkkina, 18 prosenttia Australian viennistä. Noin kahdeksasta kymmenestä australialaisesta (79%) on myönteinen mielipide Japanista. Mutta vain 52% ilmaisee myönteisiä mielipiteitä Kiinasta.

Intialaiset suhtautuvat myönteisemmin myös Japaniin kuin Kiinaan. Monilla intiaaneilla on myönteinen näkymä Japaniin (44%), kun taas huomattavasti pienempi osuus (22%) näkee Japanin negatiivisessa valossa. Kiina toisaalta saa enemmän negatiivisia arvosteluja Intiassa (36%) kuin positiivisia arvosteluja (31%). Noin kolmasosa Intian yleisöstä ei ilmaise mielipidettään Kiinasta tai Japanista.Nämä ovat tärkeimmät havainnot Pew Research Center -tutkimuksessa, johon osallistui 7618 vastaajaa neljässä maassa: Kiinassa, Japanissa, Australiassa ja Intiassa. Tutkimus tehtiin 6.-29.5.2016.

Suurimmaksi osaksi negatiiviset stereotypiat

Stereotypiat voivat paljastaa paljon oletuksista, joskus puolueellisista tai ennakkoluuloista, jotka vaikuttavat ihmisten näkemykseen muiden ryhmien jäsenistä.

Kiinan ja Japanin tapauksessa yleisöllä on taipumus olla suurelta osin negatiivisia stereotypioita toisistaan. Kiinalaiset ja japanilaiset pitävät toisiaan väkivaltaisina. Noin kahdeksan kymmenestä japanilaisesta kuvailee kiinalaisia ​​ylimielisiksi, kun taas seitsemän kymmenestä kiinalaista näkee japanilaiset siinä valossa. Noin kolme neljäsosaa japanilaisista sanoo, että kiinalaiset ovat nationalistisia. Mutta vain noin neljä kymmenestä kiinalaisesta yhdistää sanan japanilaisiin. Kumpikaan yleisö ei pidä toista rehellisenä.

Japanilaisten keskuudessa on sukupolvien välinen näkemys kiinalaisista. Vanhemmat japanilaiset - 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat - näkevät todennäköisemmin kuin 18-34-vuotiaat japanilaiset kiinalaisina nationalistisina. Ja vanhemmat japanilaiset uskovat vähemmän kuin nuorempi sukupolvi, että kiinalaiset ovat ahkeria tai moderneja.

Historia on edelleen neuralginen kysymys Kiinan ja Japanin suhteissa. Seitsemän vuosikymmentä toisen maailmansodan päättymisen jälkeen molemmilla yleisöillä on jyrkästi erilaiset käsitykset siitä, onko Japani ilmaissut riittävän pahoillaan sodan aikaisesta käyttäytymisestään.

Noin puolet japanilaisista sanoo, että maansa on pyytänyt anteeksi riittävästi 1930- ja 1940-luvun sotatoimista. Ja tällainen mielipide on noussut 13 prosenttiyksikköä vuodesta 2006. Kiinalaiset näkevät asian aivan eri tavalla. Vain 10% kiinalaisista uskoo Japanin pyytäneen anteeksi tarpeeksi. Ja ero japanilaisten ja kiinalaisten mielipiteiden välillä on kasvanut 37 pisteestä 43 pisteeseen viimeisen vuosikymmenen aikana.

Käsitykset maiden yhteisestä historiasta eroavat paitsi siitä, että odotukset Kiinan ja Japanin suhteiden tulevaisuudesta ovat myös suurelta osin negatiivisia. Kahdeksan kymmenestä japanilaisesta (80%) ja noin kuusi kymmenestä kiinasta (59%) on huolissaan siitä, että alueelliset kiistat Kiinan ja sen naapureiden välillä voivat johtaa sotilaalliseen konfliktiin.

Japanin puolueellinen kuilu

Japanilaisten suhtautuminen Kiinaan on merkitty puolueellisilla eroilla. Maan konservatiivisen liberaalidemokraattisen puolueen (LDP) kannattajat suhtautuvat kriittisemmin Kiinaan kuin vastustavat Japanin demokraattista puoluetta (DPJ). Täysin 46 prosentilla japanilaisista, jotka samastuvat hallitsevaan LDP: hen, on aerittäinepäedullinen näkymä Kiinaan. Vain 30% opposition DPJ: n kannattajista jakaa niin voimakasta negatiivisuutta.

Erityisesti ne, jotka tunnistavat LDP: n, ovat myös kriittisempiä Etelä-Koreaa kohtaan kuin DPJ: n tukijat.

LDP: n ja DPJ: n kannattajat eroavat myös kiinalaisesta nationalismista: DPJ: n kannattajat näkevät paljon todennäköisemmin kuin LDP: n kannattajat pitävän kiinalaisia ​​nationalistisina (vastaavasti 87% ja 72%).

Lisäksi LDP: n kannattajat (59%) uskovat todennäköisemmin kuin DPJ: n kannattajat (47%), että Japani on pyytänyt anteeksi riittävästi 1930- ja 1940-luvun sotatoimista. Omasta puolestaan ​​DPJ: n kannattajat sanovat paljon todennäköisemmin, että Japani oneipyysi anteeksi riittävästi. Ja vaikka 22% LDP-potilaista sanoo, ettei Tokion tarvitse mitään anteeksi, vain 12% DPJ: n kannattajista on samaa mieltä.

Dyspeptiset näkemykset toisistaan

Vain 11% japanilaisista suhtautuu myönteisesti Kiinaan tänään. Viime vuosikymmenen aikana Kiinan keskimääräinen suotuisuus japanilaisten keskuudessa on ollut vain 18%.

Japanin vihamielisyys Kiinaa kohtaan vaihtelee jonkin verran sukupolvelta toiselle. Vanhemmat japanilaiset - 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat - ovat erityisen epäedullisia Kiinaa kohtaan (48% erittäin epäedullisia). 18-34-vuotiaat japanilaiset ovat vähemmän voimakkaasti negatiivisia (32% erittäin epäedullisia).

Kiinalaiset eivät puolestaan ​​ota juurikaan huomioon Japania. Nykyään vain 14% on aasialaisen naapurinsa myönteistä mielipidettä käytettävissä olevan tiedon keskiarvon mukaista viime vuosikymmenen aikana.

Sekä japanilaiset että kiinalaiset näkevät muiden suurten aasialaisten naapureidensa myönteisemmin kuin toisiaan kohtaan, vaikka suhtautuvat silti usein myös muihin naapureihin negatiivisesti.

Yli puolella (54%) japanilaisista on myönteinen mielipide Intiasta, kun se vuonna 2006 oli 65 prosenttia.

Sitä vastoin vain 27% japanilaisista ilmaisee suotuisan näkemyksen Etelä-Koreasta. Japanin siirtomaa-Korean miehityksen perintö on edelleen arka kohta kahdenvälisissä suhteissa. Ja Soul on äskettäin painostanut Tokiota ottamaan suuremman vastuun 'lohduttavista naisista', korealaiset naiset painostettiin seksityöntekijöiksi toisen maailmansodan aikana. Tämä voi selittää, miksi Etelä-Korean suosio vuonna 2016 Japanissa on suunnilleen puolet Japanin myönteisestä ilmapiiristä (56%) vuonna 2006.

Jyrkässä vastakohdassa 55% kiinalaisista kannatti Etelä-Korean myönteistä mielipidettä. Tällainen mielipide on vähentynyt hieman vuodesta 2006 (63%).

Kiinalaiset suhtautuvat paljon vähemmän myönteisesti Intiaan. Vain 26 prosentilla suhtaudutaan myönteisesti eteläiseen naapuriinsa, jonka kanssa Kiinalla on ollut lukuisia alueellisia kiistoja yli puolen vuosisadan ajan. Viimeisen vuosikymmenen aikana Kiinan mielipiteet Intiasta ovat pudonneet alaspäin 33 prosentista vuonna 2006.

Kiinan ja Japanin stereotypiat

Kiinalaisilla ja japanilaisilla on ollut jonkin aikaa melko voimakkaita ja usein negatiivisia stereotypioita toisistaan. Ja joissain tapauksissa nämä näkemykset ovat huonontuneet viime vuosikymmenen aikana.

Vuonna 2006 puolet japanilaisista piti kiinalaisia ​​väkivaltaisina. Vuonna 2016 noin seitsemän kymmenestä japanilaisesta näki kiinalaiset negatiivisessa valossa. Lisäksi täysin 74% 50-vuotiaista ja sitä vanhemmista japanilaisista näkee kiinalaiset väkivaltaisina, kun taas 60% 18-34-vuotiaista japanilaisista suhtautuu kiinalaisiin tällä tavalla.

Noin kahdeksan kymmenestä japanilaisesta yhdistää ylimielisyyden kiinalaisten kanssa. Vain noin kaksi kolmasosaa sanoi kiinalaisten olevan ylimielisiä vuosikymmen sitten.

Yli kuusi kymmenestä japanilaisesta (64%) ajatteli kiinalaisten olevan ahkeria vuonna 2006, mutta nyt vain noin neljä kymmenestä (42%) suhtautuu heihin tällä tavalla. Jälleen vanhemmat japanilaiset ovat kriittisempiä (vaikka vanhemmat japanilaiset eivät todennäköisesti ilmaise mielipidettä): Vain 35% 50-vuotiaista ja sitä vanhemmista japanilaisista yhdistää ominaisuuden ahkera kiinalaisten kanssa, kun taas 60% nuoremmista japanilaisista näkee kiinalaiset tuo valo.

Japanilaisten keskuudessa uskoo, että kiinalaiset ovat nykyaikaisia, suurimmaksi osaksi muuttumattomaksi: 29% sanoi sen kiinalaisista 10 vuotta sitten, ja 25% on samaa mieltä tänään.

Japanilaisten näkemys kiinalaisista on hieman muuttunut käsityksissä kiinalaisten kansallismielisyydestä. Vuonna 2006 82% uskoi kiinalaisten olevan nationalistisia. Nykyään 76% näkee heidät näin. Sukupolvien välinen ero jakaa tämän japanilaisen käsityksen: 80% vanhemmista japanilaisista sanoo, että kiinalaiset ovat nationalistisia, kun taas 65% nuoremmista japanilaisista on samaa mieltä. Ja 87% DPJ: stä ja 72% LDP: n kannattajista pitää kiinalaisia ​​nationalistisina.

Kiinalaiset hyväksyvät myös japanilaisten negatiiviset stereotypiat. Seitsemän kymmenestä tai useammasta kiinalaisesta yhdistää väkivallan (74%) ja ylimielisyyden (70%) japanilaisten kanssa. Entinen näkemys on noussut 9 prosenttiyksikköä vuodesta 2006.

Vain puolet kiinalaisista pitää japanilaisia ​​nykyaikaisina, noin kaksi kolmasosaa vuosikymmen sitten. Ja kiinalaisten (34%) osuus, joka näkee japanilaiset ahkera, on lähes puolittunut vuodesta 2006 (61%). Vertailun vuoksi vuoden 2015 Pew Research Center -tutkimuksessa 94% amerikkalaisista uskoi japanilaisten olevan ahkeria.

Samaan aikaan kiinalaisista on tullut vähemmän kriittisiä japanilaisen nationalismin suhteen. Noin kaksi kolmasosaa kiinalaisista ajatteli japanilaisten olevan nationalistisia vuonna 2006; noin neljä kymmenestä näkee ne tänään.

Erityisesti vain 15% kiinalaisista uskoo japanilaisten olevan rehellisiä, muuttumattomina vuosikymmen sitten. Japanilaiset pitävät kiinalaisia ​​yhtä huonosti - 12% pitää heitä rehellisinä - ja tämä on suunnilleen puolet lukumäärästä, jotka pitivät kiinalaisia ​​rehellisinä 10 vuotta sitten. (Vuoden 2015 tutkimuksessa 71% amerikkalaisista piti japanilaisia ​​rehellisinä.)

Strategiset käsitykset: Katse taaksepäin, katse eteenpäin

Japanin sovitus toiminnastaan ​​Kiinassa ennen toista maailmansotaa ja sen aikana on jatkuva kitkan lähde Kiinan ja Japanin suhteissa. Japanilaiset uskovat olevansa pahoillaan käyttäytymisestään, kun taas kiinalaiset ovat eri mieltä.

Japanilaisten joukossa 53% sanoo olevansa anteeksi tarpeeksi maansa sotatoimista 1930- ja 1940-luvuilla. Tällainen mielipide on noussut vuoden 2006 40 prosentista. Tuona ajanjaksona yleisön, joka uskoo, että Japani ei ole pyytänyt anteeksi riittävästi, osuus on laskenut 21 prosenttiyksikköä 44 prosentista 23 prosenttiin. Erityisesti joka kuudes japanilainen (17%) sanoo, ettei anteeksipyyntöä tarvita.

Kiinalaiset näkevät Tokion sotaan liittyvän katumuksen aivan eri tavalla. Noin kolme neljäsosaa (77%) sanoo, että Japani ei ole ilmaissut riittävää pahoittelua, ja tällainen kiinalainen mielipide on muuttunut suurelta osin vuodesta 2006. Vain 10% uskoo Tokion pyytäneen anteeksi tarpeeksi.

Kiinan ja Japanin kitkat eivät ole pelkästään historiallisia huolenaiheita. Itä-Aasiassa tällaiset jännitteet ovat edelleen jatkuvasti huolestuttavia, kun Peking ja Tokio käyvät pitkään kiistaa siitä, kenellä on suvereniteetti Itä-Kiinan merellä sijaitsevilla Senkaku- tai Diaoyu-saarilla.

Kahdeksan kymmenestä japanilaisesta on hyvin (35%) tai hieman (45%) huolissaan siitä, että Kiinan ja naapurimaiden väliset alueelliset kiistat voivat johtaa sotilaalliseen konfliktiin. Vain 19% ei ole liian huolestunut tai ei lainkaan. Erityisesti 42% 50-vuotiaista ja sitä vanhemmista on erittäin huolestuneita, mutta vain 28% japanilaisista 18-34-vuotiaista on vastaavasti huolestunut.

Kiinalaiset ovat hieman vähemmän huolissaan. Noin kuusi kymmenestä on hyvin huolestuneita (18%) tai jonkin verran huolestuneita (41%). Erityisesti japanilaisten keskuudessa voimakas huoli mahdollisesta konfliktista on noin kaksi kertaa suurempi kuin kiinalaisten keskuudessa. Ja kaksi kertaa niin monta kiinalaista kuin japanilaista ei ole liian huolestunut tai ei ollenkaan.

Tietysti Kiinan ja sen naapurimaiden väliset alueelliset riidat koskevat useampia kansakuntia kuin vain Japania. Vuonna 2015 Pew Research Center -tutkimuksessa 91% filippiiniläisistä ja 83% vietnamilaisista oli huolissaan siitä, että tällaiset riidat - joihin näille kansoille liittyy myös Kiinan alueellisia vaatimuksia Etelä-Kiinan merellä - voivat johtaa sotilaalliseen konfliktiin. Etelä-Koreassa 78% oli vastaavasti huolissaan Kiinan alueellisista tavoitteista.

Facebook   twitter