• Tärkein
  • Uutiset
  • Miksi amerikkalaisten muslimien kyselyt eroavat toisistaan

Miksi amerikkalaisten muslimien kyselyt eroavat toisistaan

kirjoittanut Scott Keeter, tutkimuskeskuksen johtaja, Pew Research Center ja tutkija Greg Smith, Pew Forum on Religion & Public Life

Amerikkalaiset muslimit ovat populaatio, joka kiinnostaa tutkijoita, toimittajia ja päättäjiä Yhdysvalloissa. Koska muslimit muodostavat kuitenkin hyvin pienen osan Yhdysvaltain koko yleisöstä, on äärimmäisen vaikeaa haastatella riittävän suurta otosta, jotta saadaan luotettava kuva heidän näkemykset, kokemukset ja väestötiedot. Tällä viikolla Gallupin ja Coexist Foundationin välinen yhteistyö Muslim West Facts Project julkaisi tutkimuksen amerikkalaisista muslimeista. Kuten Pew Research Centerin vuonna 2007 tekemä tutkimus muslimeista Yhdysvalloissa, 'Muslim American: Middle Class and Mostly Mainstream', Gallupin tutkimus perustuu kansallisesti edustavaan todennäköisyys otokseen. Mutta näiden kahden tutkimuksen metodologisessa lähestymistavassa ja havainnoissa on merkittäviä eroja.

Tärkein ero tutkimusten välillä on se, kuinka suuri osa amerikkalaisista muslimeista kuuluu tutkimukseen. Pew Research -tutkimus sisältää muslimeja amerikkalaisia, jotka puhuvat englantia, arabiaa, urdua ja farsiä, kun taas Gallup-tutkimus kattaa vain ne, jotka puhuvat englantia ja espanjaa. Tämä lähestymistavan ero on kriittinen, koska noin kaksi kolmasosaa amerikkalaisista muslimeista on ulkomailla syntyneitä, ja merkittävä vähemmistö heistä ei ehkä puhu tarpeeksi englantia haastattelun suorittamiseksi kyseisellä kielellä. Haastatteluissa käytettyjen kielten perusteella Pew Researchin tutkimuksen mukaan vähintään 17% amerikkalaisista muslimeista kuuluu tähän luokkaan.

Osittain tämän eron takia nämä kaksi tutkimusta pääsevät merkittävästi erilaisiin johtopäätöksiin väestön rodun kokoonpanosta, koulutustasosta ja työllisyystilanteesta. Gallup arvioi, että useampi kuin yksi kolmesta amerikkalaisesta muslimista (35%) on mustia verrattuna Pew'n 24 prosentin arvioon. Gallup arvioi, että 40% amerikkalaisista muslimeista on saanut korkeakoulututkinnon; Pew arvioi, että 24% on tehnyt niin. Ja Gallup arvioi, että tällä hetkellä työllistää enemmän muslimeja kuin Pew Research (70% vs. 57%).

Kilpailun, koulutuksen ja työllisyyden osalta Pew Researchin englanniksi haastattelemat muslimit ovat suunnilleen samanlaisia ​​kuin Gallupin haastattelemat muslimit. Pew Researchin arabian, urdu tai farsi kielellä haastattelemilla muslimeilla on sitä vastoin hyvin erilaisia ​​ominaisuuksia kuin englanniksi haastatelluilla. Esimerkiksi vain 8% näillä kielillä haastatelluista muslimeista kuvaa rotua mustana, kun taas Pew Researchin haastattelemiin muslimeihin 27% ja Gallupin haastattelemiin muslimeihin 27%. Vain 14% näillä kielillä haastatelluista muslimeista ilmoittaa valmistuneensa yliopistosta, noin puolet korkeakoulututkinnon suorittaneista Pew Researchin englanninkielisistä haastatteluista ja noin kolmasosa Gallupin haastattelemista muslimeista. Ja vain 25% arabian, urdu tai farsi haastatelluista on tällä hetkellä työssä, mikä on alle puolet Pew Researchin tai Gallupin englanniksi haastattelemien muslimien työllisyysasteesta.

Lisäksi kahdessa tutkimuksessa pyrittiin oppimaan erilaisia ​​asioita amerikkalaisista muslimeista ja otettiin hyvin erilaisia ​​tapoja löytää ja haastatella heitä. Pew ’Researchin kysely- ja otantamenetelmä räätälöitiin nimenomaan tälle väestölle. Väestörakenteen piirteitä, taloudellista tilaa ja poliittista käyttäytymistä koskevien kysymysten lisäksi Pew Research -haastattelu sisälsi myös suuren määrän kysymyksiä Yhdysvaltojen muslimien kokemuksista syyskuun 11. päivän jälkeisenä aikana, maahanmuutosta, uskonnollisista asenteista ja erityisistä tavoista. Islam, uskonnollinen kääntyminen, huoli islamilaisesta ääriliikkeestä ja asenne ulkopolitiikkaan.Sitä vastoin Gallup-tutkimus perustuu vuonna 2008 toteutettujen väestön poliittisten, taloudellisten ja terveyden seurantakyselyjen aikana tunnistettujen muslimivastaajien vastauksiin. Yli 319 000 haastattelusta tunnistettiin 946 muslimivastaajaa. Gallupin tutkimus käsitti muun muassa perusdemografian, terveyden, työllisyyden, taloudellisen tilanteen, poliittisen ja kansalaisyhteiskunnan sitoutumisen sekä yhteisön tyytyväisyyden.

Pew Research -tutkimuksessa käytettiin kahta näytelähdettä laajaan poikkileikkaukseen muslimeista amerikkalaisista. Yksi osallistui uudelleen ottamaan yhteyttä muslimivastaajiin, jotka tunnistettiin edellisissä Pew Research Center -haastatteluissa; tämä otoksen osa on samanlainen kuin Gallupin, koska kaikilla puhelinkotitalouksilla oli suunnilleen samat mahdollisuudet tulla otokseen. Toinen lähde oli uusi satunnaisnumerotaulu (RDD) näyte, joka oli jaettu viiteen kerrokseen. Neljä näistä kerroksista perustui muslimiväestön arvioituun tiheyteen kussakin Yhdysvaltain läänissä, ja suhteettoman monen haastattelun läänissä arvioitiin olevan suurempia muslimeja. Viides kerros koostui kaupallisesta luettelosta, johon sisältyi noin 450 000 kotitaloutta, joiden uskotaan sisältävän muslimeja, joka perustui muslimien keskuudessa esiintyneiden etu- ja sukunimien analyysiin. Näihin kotitalouksiin liittyvät puhelinnumerot sovitettiin RDD-otokseen ja kaksoiskappaleet poistettiin, mikä mahdollistaa luettelopohjaisen otoksen käsittelemisen satunnaiskerroksena.

Pew Research tarjosi vastaajille vaatimaton rahallinen kannustin haastattelun loppuunsaattamiseen, kun taas Gallupin vastaajat eivät saaneet mitään kannustimia. Kannustin tarjottiin pääosin siksi, että Pew Research -tutkimus oli erittäin pitkä. Keskimääräinen pituus oli yli 30 minuuttia, huomattavasti pidempi kuin useimmat kansalliset poliittiset tutkimukset. Kannustimien käyttö pitkissä tai monimutkaisissa tutkimuksissa on melko yleistä; monien tunnettujen tutkimusten joukossa, jotka työllistävät heitä, ovat kansallinen immunisaatiotutkimus, kansallinen terveys- ja ravintotutkimustutkimus, Michiganin yliopiston kuluttajien asenteiden tutkimus, Kalifornian terveyshaastattelututkimus ja kansallinen perhekasvustutkimus.

Yksi Gallup-tutkimuksen vahvuus on, että siihen sisältyivät haastattelut vain matkapuhelimella toimivien vastaajien kanssa. Pew Research -tutkimus sitä vastoin tehtiin vain lankapuhelimilla. Tämä on tärkeää, koska on todennäköistä, että monet äskettäiset maahanmuuttajat luottavat vain matkapuhelimeen. Jotkut matkapuhelimella tavoitetut maahanmuuttajat eivät tietenkään ole kyenneet suorittamaan haastattelua englanniksi tai espanjaksi. Ja on tärkeää huomata, että jotkut amerikkalaiset muslimeista maahanmuuttajat puhuvat kieliä, joita ei käytetä kummassakaan tutkimuksessa.

Huolimatta lähestymistavan eroista ja joistakin poikkeavista havainnoista, molemmilla tutkimuksilla on sama vahvuus, nimittäin että ne kaikki perustuvat kansallisesti edustaviin, todennäköisyysnäytteisiin amerikkalaisista muslimeista. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen tutkimus voi antaa arvioita tunnetulla otantavirheellä, mikä on avain mihin tahansa otantatutkimukseen, jonka oletetaan edustavan suurempaa väestöä. Koska liittohallituksen tutkimuksissa ei kysytä uskonnollisesta kuuluvuudesta tai taustasta, väestölaskennasta tai muista suurista hallituksen tutkimuksista on vähän tietoa tästä väestöstä. Niinpä sekä Gallup- että Pew Research -tutkimukset, kuten varmasti seuraavat, auttavat lisäämään ymmärrystämme Yhdysvaltojen muslimiyhteisöstä.

Lisätietoja on Pew Reseach Center -raportissa muslimeista amerikkalaisista.

Facebook   twitter