Matkapuhelihaasteen arviointi

kirjoittanut Leah Christian, Scott Keeter, Kristen Purcell ja Aaron Smith, Pew Research Center

Tiivistelmä

Kansallisen terveystilastokeskuksen viime viikolla julkaisemien viimeisimpien puhelinkattavuusarvioiden mukaan vuoden 2009 jälkipuoliskolla 25 prosentilla kotitalouksista (ja 23 prosentilla aikuisista) ei ollut kiinteää palvelua ja vain matkapuhelinpalvelu (vain 2 prosenttia) kotitalouksista ei ollut minkäänlaista puhelinpalvelua). Tietyissä väestön alaryhmissä luvut ovat huomattavasti suuremmat: 30% latinalaisamerikkalaisista on vain soluja, samoin kuin 49% aikuisista 25-29-vuotiaista.

Silti kyselyyn osallistuneet ja muut tutkijat, jotka käyttävät puhelinta ensisijaisena keinona tavoittaa potentiaaliset vastaajat, kohtaavat vaikean päätöksen siitä, sisällytetäänkö matkapuhelimet otoksiin. Tämä lisää merkittävästi kyselyjen suorittamisen kustannuksia ja monimutkaisuutta aikana, jolloin vastaajayhteistyötä on yhä vaikeampaa saada.

Seuraava analyysi päivittää ja laajentaa aiempaa Pew Research Center -tutkimusta puhelimitse toteutettujen sosiaalisten ja poliittisten kyselyjen mahdollisesta peittämättömyydestä. Tutkimuksessa verrataan kiinteän verkon näytteiden painotettuja arvioita kiinteisiin ja soluihin vastanneiden yhdistetyistä näytteistä saatuihin arvioihin. Valitut kohteet sisältävät melkein kaikki keskeiset indikaattorit, joita Pew Research Center for People & Press ja Pew Internet & American Life Project seuraavat säännöllisesti (esim. Presidentin hyväksyntä, puolueiden kuuluminen, Internetin käyttö, laajakaistan käyttöönotto, tekstiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen matkapuhelimessa) sekä otanta muista ajankohtaisista indikaattoreista (esim. sopimus teepuolueen kanssa, terveydenhuollon uudistuksen hyväksyminen, matkapuhelinten käyttö musiikin soittamiseen).

Vaikka suurin osa tässä katsauksessa tarkastelluista väestön kyselyarvioista on edelleen vaatimattomia, leviämisongelmia esiintyy nyt säännöllisesti lankapuhelimissa. 72 tutkitusta kysymyksestä 43 osoittaa 0, 1 tai 2 prosenttiyksikön eroja lankaverkon ja kaksoiskehyksen painotettujen näytteiden välillä. Eroista 29 on vähintään 3 prosenttiyksikköä, jotka kaikki ovat tilastollisesti merkitseviä. Vain yksi ero on yhtä suuri kuin 7 pistettä, kun taas neljä muuta on 5 pistettä ja seitsemän 4 pistettä.

Joidenkin arvioiden mukaan pienelläkin puolueellisuudella voi olla merkittäviä aineellisia seurauksia tutkimuksen poliittisille tai sosiaalisille seurauksille. Koska lankaverkon kattavuuden lasku ei ole ollut tasaista väestöryhmissä, tiettyjen alaryhmien peittämättömyys voi olla jopa suurempi kuin koko otoksessa. Tämän seurauksena jotkin vain lankaverkkoihin perustuvien tutkimusten keskeiset alaryhmät voivat olla vakavasti aliedustettuina.

Esimerkiksi kaikkien aikuisten keskuudessa lankaverkkotutkimuksissa aliarvioidaan langattoman internetin käyttö 2 prosenttiyksikköä, mutta afrikkalaisamerikkalaisten puolueellisuus on 8 pistettä. Päinvastoin, 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat aikuiset ovat merkittävästi yliedustettuina lankaverkkoon otetuissa näytteissä, jotka muodostavat 66% keskimääräisestä lankavälinäytteestä, kun heidän pitäisi olla vain 40% otoksesta.

Eroja vain lankaverkon ja yhdistetyn otoksen välillä ovat:

 • Lankaverkon otoksen painotetut arviot aliarvioivat yleensä jonkin verran demokraattisten ehdokkaiden tuen verrattuna kaksoiskehyksen lankaverkko- ja solunäytteiden arvioihin tämän vuoden puolivälin kongressivaalien äänestyksissä. Sama tulos nähtiin Pew Research Centerin kyselyissä koko vuoden 2008 presidentinvaaleissa. Lankaverkon otoksessa republikaanien ehdokkailla on 47 prosentista 41 prosenttiin marginaali demokraattisiin ehdokkaisiin verrattuna vuoden 2010 yleiseen hevosurheiluun, mutta yhdistetyssä otoksessa äänestäjät jakautuvat tasaisesti marraskuun ehdokkaiden mieltymyksiin (44 prosenttia kullekin puolueelle).
 • 47–42 prosentin marginaalilla enemmän hyväksyä kuin hylätä Obaman työn suorituskyky yhdistetyssä otoksessa. Lankaverkon otoksessa yhtä monta hyväksyy (45%) kuin hylkäävää (45%).
 • Vaikka enemmistö molemmista otoksista ei hyväksy sitä työtä, jonka republikaanien ja demokraattien johtajat tekevät kongressissa, heidän hyväksyntänsä ovat 1-2 pistettä korkeammat yhdistetyssä otoksessa.
 • Kaksikehyksinen lankaverkko- ja solunäyte tuottaa myös jonkin verran positiivisempia näkemyksiä liittohallituksesta.
 • Hieman enemmän yhdistetyssä lankaverkko- ja solunäytteessä (26%) kuin lankaverkkoon otetussa näytteessä (23%) ovat tyytyväisiä siihen, miten asiat menevät tänään tässä maassa.
 • Yhä useammat yhdistetyssä otoksessa sanovat, että he tai joku heidän kotitalouttaan ovat olleet ilman työtä ja etsineet työtä viimeisen vuoden aikana (54% vs. 49%). Erot työttömyyskokemuksessa ovat suurimpia havaittujen kahden otoksen välillä.
 • Aikuisten Internet-käyttöaste lankaverkko-otoksessa (77%) on korkeampi kuin yhdistetyssä otoksessa (74%), samoin kuin laajakaistayhteyksien yleisyys (63% vs. 60%). Kun otetaan huomioon vain solupopulaation nuorempi ikäprofiili, voidaan odottaa, että lankavälinäytteet tuottavat hieman matalammat arviot tekniikan käytöstä kuin kaksoisnäytteet. Monet aikuiset vain solupopulaatiossa kuuluvat kuitenkin myös pienimpiin kotitalouksien tuloluokkiin, jotka iän ja koulutuksen ohella ovat jatkuvasti olleet vahvimmat tekniikan käytön ja verkkokäyttäytymisen ennustajat.
 • Langattoman Internetin käyttäjämäärä on kuitenkin 3 pistettä korkeampi yhdistetyssä solu- ja lankavälinäytteessä kuin lankaverkon otoksessa (54% vs. 51%). Ainoastaan ​​matkapuhelimissa aikuiset käyttävät erityisen paljon langatonta internetiä (69%).
 • Pöytätietokoneiden omistusarviot tuottavat suurimman eron näiden kahden näytteen välillä; Lankaverkossa otetusta 65% kertoo omistavansa pöytätietokoneen, kun kaksoisotoksessa 58%. Tämä heijastaa todennäköisesti aikuisten, joilla on matkapuhelimia, nuoremman ikäprofiilin vähenemistä työpöydän omistuksessa nuorten aikuisten keskuudessa.
 • Kahden kehyksen arviot löytävät yleensä hieman liberaalin näkemyksen sosiaalisista arvoista ja tietystä elämäntavasta. Suurin ero on siinä, pitäisikö marihuanan käytön olla laillista vai ei; Yhdistetystä otoksesta 41% - mukaan lukien yli puolet (53%) vain soluista vastaajista - sanoo, että sen pitäisi olla laillista, kun kiinteän verkon otoksessa oli 37%.
 • Uskonnollinen kuuluminen eroaa vähän näiden kahden otoksen välillä, vaikka lankaverkkoon otetuista otoksista 40% kertoo osallistuvansa uskonnollisiin palveluihin vähintään viikoittain, kun taas kaksoiskehyksessä 38%.
 • Arviot aseen omistuksesta ovat 4 pistettä korkeammat lankavyöhykkeen näytteessä kuin yhdistetyssä näytteessä.

Täydellinen raportti on alla. Voit myös ladata raportin (mukaan lukien kyselymenetelmät) PDF-tiedostona.


Seuraava raportti perustuu American Public Public Research Research -yhdistyksen vuosikokouksessa pidettyyn esitykseen Chicagossa, Illinoisissa 13.-16.5.2010.

Neljännessä yhdysvaltalaisessa kotitaloudessa ei ole nyt lankapuhelinta, huomattavasti enemmän kuin 1960-luvun alussa, jolloin puhelintutkimuksia pidettiin mahdottomina, koska niin monet kotitaloudet eivät olleet tavoitettavissa puhelimitse. Toisin kuin 1960-luvulla, useimmilla niistä, joilla ei ole lankaverkkoa, on nykyään puhelinpalvelu yhden tai useamman matkapuhelimen muodossa. Hallituksen arvioiden mukaan hyvin harvoihin kotitalouksiin ei voida tavoittaa ollenkaan puhelimitse. Silti kyselyyn osallistuneet ja muut tutkijat, jotka käyttävät puhelinta ensisijaisena keinona tavoittaa potentiaaliset vastaajat, kohtaavat vaikean päätöksen siitä, sisällytetäänkö matkapuhelimet otoksiin. Tämä lisää merkittävästi kyselyjen suorittamisen kustannuksia ja monimutkaisuutta aikana, jolloin vastaajayhteistyötä on yhä vaikeampaa saada.

Tämä artikkeli päivittää ja laajentaa aiempaa Pew Research Center -tutkimusta puhelimitse toteutetuista sosiaalisten ja poliittisten kyselyjen mahdollisesta kannattamattomuudesta. Tätä varten vertaamme kiinteän verkon näytteiden painotettuja arvioita niihin, jotka on saatu kiinteiden ja solujen vastaajien yhdistetyistä näytteistä. Puolueellisten arvioiden mahdollisuuden tutkimisen lisäksi vertaamme myös lankaverkon näytekehyksistä saatujen näytteiden demografisia ominaisuuksia matkapuhelimia sisältäviin näytteisiin. Lopuksi käsittelemme matkapuhelimenäytteiden soittamisen käytännön näkökohtia, mukaan lukien kustannukset ja vastausprosentit.

Kansallisen terveystilastokeskuksen viime viikolla julkaisemien viimeisimpien puhelinkattavuusarvioiden mukaan vuoden 2009 jälkipuoliskolla 25 prosentilla kotitalouksista (ja 23 prosentilla aikuisista) ei ollut kiinteää palvelua ja vain matkapuhelinpalvelu (vain 2 prosenttia) kotitalouksista ei ollut minkäänlaista puhelinpalvelua). Tietyissä väestön alaryhmissä luvut ovat huomattavasti suuremmat: 30% latinalaisamerikkalaisista on vain soluja, samoin kuin 49% aikuisista 25-29-vuotiaista.

Yleiskatsaus havainnoista

Pinnoitusbiaanssin mahdollisuuden mittaamiseksi lankaverkkotutkimuksissa tarkastelemme arvioita 11 kaksoiskehystutkimuksesta, jotka Pew Research Center for People & Press ja Pew Internet & American Life Project tekivät vuosina 2009 ja 2010. Tutkimukset kattavat yleiseen politiikkaan liittyvät kysymykset, henkilökohtaiset ja kansalliset taloudelliset arviot, ulkopolitiikan näkemykset, poliittiset asenteet sekä uskonnolliset ja sosiaaliset arvot. Ne kattavat myös toimenpiteitä, joilla seurataan asenteita ja otetaan käyttöön laaja valikoima Internet- ja viestintätekniikoita ja -sovelluksia, mukaan lukien älypuhelimet, langaton internet ja sosiaaliset verkostopalvelut, kuten Facebook ja Twitter. Valitut kohteet sisältävät melkein kaikki kahden keskuksemme säännöllisesti seuraavat avainindikaattorit (esim. Presidentin hyväksyntä, puolueiden kuuluminen, Internetin käyttö, laajakaistan käyttöönotto, tekstiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen matkapuhelimeen) sekä otos muista tärkeistä toimenpiteet, jotka olivat ajankohtaisia ​​tai joita kysyttiin ajoittain (esim. sopimus teepuolueen kanssa, terveydenhoitolainsäädännön hyväksyminen, matkapuhelinten käyttö musiikin soittamiseen).

Keskeinen vertailu analyysissämme on kiinteän puhelinverkkoparametriin painotettujen lankapuhelinnäytteeseen perustuvien arvioiden ja samoihin parametreihin painotetun koko kaksoiskehysnäytteen plus puhelimen tila ja käyttö (vain lankaverkko, vain solu ja 'Kaksoiskäyttäjät' luokitellaan sen mukaan, luottavatko he matkapuhelimeensa suurimman osan puheluistaan ​​vai eivät).

Huolimatta vain solukotitalouksien kasvusta, mahdollisen peittämättömyyden suuruus on edelleen suhteellisen pieni useimmissa testatuissa toimenpiteissä. Tutkituista 72 kysymyksestä 43 niistä osoittaa 0, 1 tai 2 prosenttiyksikön eroja lankaverkon ja kaksoiskehyksen painotettujen näytteiden välillä. Eroista 29 on vähintään 3 prosenttiyksikköä, jotka kaikki ovat tilastollisesti merkitseviä. 17 eroa on 3 prosenttiyksikköä. Vain yksi ero on yhtä suuri kuin 7 pistettä, kun taas neljä muuta on 5 pistettä ja seitsemän 4 pistettä.

Vaikka suurin osa eroista on suhteellisen pieniä, melkein kaikki ovat ennustetussa suunnassa, kun otetaan huomioon kiinteän verkon otoksen ja vain soluissa olevien vastaajien väliset erot. Tämän mallin johdonmukaisuus samoin kuin se, että useimmat vertailut osoittavat eroa, vaikka se olisikin pieni, viittaa vahvasti siihen, että arvioissa on läsnä peittämättömyyttä.

Lankaverkkotutkimusten peitto-ongelma johtuu pääosin vain solukotitalouksista. Mutta kuten Blumberg ja Luke ovat huomauttaneet1Ihmiset, joilla on sekä kiinteä että matkapuhelin, mutta jotka ovat suuresti riippuvaisia ​​matkapuhelimestaan ​​viestinnän suhteen, voivat olla aliedustettuina tutkimuksissa, joihin osallistuu vain lankaverkko ja vain matkapuhelimia käyttävät käyttäjät. Näiden vaikutusten erottamiseksi laskimme myös arviot erosta lankaverkkoon otettujen näytteiden ja vain solukkotaloutta sisältävien lankavälinäytteiden välillä (toisin kuin kaikki matkapuhelimella tavoitettavat aikuiset). Suurimmaksi osaksi eroavuudet ovat samat kuin kiinteän ja täysikokoisten tutkimusten vertailussa. Mutta ne ovat suuruudeltaan hieman pienempiä: vain neljä eroa on vähintään neljä pistettä (verrattuna lankaverkko- ja kaksoiskuvan vertailuihin 12), ja keskimääräinen ero on 1,6 prosenttiyksikköä verrattuna 2,1 prosenttiyksikköön koko kaksoiskehyksen vertailu.

Luottamuksemme siitä, että ennakkoluulot ovat kasvaneet viimeisten neljän vuoden aikana, tukee nykyisten havaintojen vertaaminen vastaavaan analyysiin vuodesta 2006, jolloin pelkän solun tila oli noin puolet niin yleinen kuin nykyään. Vuonna 2006 vertailuissa 46 kiinteän verkon näytteitä ja sekoitettuja näytteitä, joihin sisältyi vain soluja sisältävät vastaajat, ero ei ylittänyt 2 prosenttiyksikköä (ja vain viisi 46: sta oli 2 pistettä), ja keskimääräinen ero oli 0,7 prosenttiyksikköä.2

Vaikka nykyiset keskimääräiset ennakkoarvioinnit ovat edelleen pieniä, jopa suhteellisen pienillä ennakkoarvioilla voi olla merkittäviä aineellisia vaikutuksia. Esimerkiksi kaksoiskehysarvioidessamme kongressin äänestystarkoituksesta marraskuun 2010 vaaleissa republikaanien ja demokraattien ehdokkaat juoksevat tasaisesti (kumpikin 44%). Lankaverkon otokseen perustuvat arviot osoittavat kuitenkin kuuden pisteen republikaanien lyijyn (47% - 41%). Kun otetaan huomioon Yhdysvaltain talon lopullisen puolueiden jakautumisen osoitus herkkyydestä äänestyksen koko partisaanijakaumalle, on suurta merkitystä sillä, mikä näistä arvioista on tarkempi. Jos lankaverkkoarvo on oikea, historiallinen ennakkotapaus viittaa siihen, että republikaanit saisivat takaisin talon hallinnan. Jos kaksoiskehysestimaatti on oikea, niin ei todennäköisesti tapahdu.

Yksi toinen huomio on, että ennakkoluulojen mahdollisuus on suurempi tietyissä väestön alaryhmissä. Joissakin tapauksissa tämä johtuu lankaverkko-otoksen ryhmän suuremmasta kattamattomuudesta, kuten 18–29-vuotiaista. Bias voi olla suurempi myös muille kuin tässä raportissa käsittelemillemme aiheille, kuten tietylle riskikäyttäytymiselle.3

Ketkä ovat vain soluja vastaavat vastaajat?

Vain solut aikuiset aiheuttavat merkittävän haasteen, koska ne ovat väestörakenteen suhteen huomattavasti erilaisia ​​kuin lankapuhelimella tavoitettavat. Yksi silmiinpistävimmistä eroista on se, että paljon enemmän vain soluja vastaavia vastaajia kuin lankaverkossa olevia. Noin neljä kymmenestä (41%) on 18–29-vuotiaita; vain 7% lankapuhelimesta vastaajista on alle 30-vuotiaita. Toinen 38% vain matkapuhelimessa olevista vastaajista on 30-49-vuotiaita, kun taas lankapuhelimiin saapuneista vastaajista 26%.

Monet muut erot saattavat osittain heijastaa pelkästään soluissa olevien vastaajien nuorempaa ikää. Lankaverkon otokseen sisältyy suurempi osuus korkeakoulututkinnon suorittaneista kuin vain soluja käyttävä ryhmä (38% vs. 27%). Vastaavasti 27 prosentilla kiinteän verkon tavoittamista tuloista kotitalouden tulot ovat vähintään 75 000 dollaria, kun vastaava osuus on vain 16 prosentilla. Paljon enemmän vain soluilla olevilla vastaajilla (43%) kuin lankapuhelimella (26%), tulot ovat alle 30 000 dollaria.

Kolmasosa vain soluissa olevista vastaajista on naimisissa, kun taas lankaverkkoon otetuista vastaajista 58%. Seitsemän kymmenestä vain solua käyttävästä aikuisesta työskentelee kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti, kun taas lankaverkko saavuttaa 50%. Ja paljon vähemmän omistaa kotinsa (43% vs. 79% lankaverkossa). Enemmän kiinteän verkon näytteessä kuin vain soluissa olevilla on sairausvakuutus (88% vs. 70%).

Kaiken kaikkiaan lankavälinäyte sisältää enemmän valkoisia, ei-latinalaisamerikkalaisia ​​kuin vain soluryhmä (79% vs. 61%), kun taas vähemmistöt muodostavat suuremman osan vain soluista. Vain soluryhmässä on paljon enemmän latinalaisamerikkalaisia ​​(17% vs. 5% lankaverkkoon otetussa näytteessä), enemmän afrikkalaisia ​​amerikkalaisia ​​(14% vs. 9%) ja enemmän ihmisiä, joilla on muuta tai sekarotuista taustaa (8% vs. 5 %). Kuusi kymmenestä vain soluista aikuista on miehiä, kun taas 40% on naisia; tämä on yhdenmukaista muiden matkapuhelintutkimusten havaintojen kanssa. Sukupuolisuhde lankaverkkoon otetuissa näytteissä riippuu suuresti siitä, miten kotitalouden vastaajat valitaan.

Poliittiset asenteet

Kuten Pew Research Centerin kyselyissä nähtiin koko vuoden 2008 presidentinvaalien aikana, lankaverkon otoksen painotetut arviot yleensä aliarvioivat demokraattisten ehdokkaiden tuen verrattuna kaksoiskehyksen lankaverkko- ja solunäytteiden arvioihin.4Sama malli jatkuu tämän vuoden puolivälin kongressin vaaleissa. Lankaverkon otoksessa republikaanien ehdokkailla on 47–41 prosentin marginaali demokraattisiin ehdokkaisiin verrattuna vuoden 2010 yleiseen hevosurheiluun, mutta yhdistetyssä otoksessa äänestäjät ovat jakautuneet tasaisesti marraskuun ehdokkaiden mieltymyksiin (44% kullekin puolueelle). Suurin osa vain soluissa äänestäjistä (52%) sanoo tukevansa demokraattista ehdokasta piirinsä. Mutta pieni ero lankavälinäytteestä ja kaksoiskehysnäytteestä näkyy yleisemmissä anti-inkumbenttinäkökulmissa.

Puolueiden tunnistamisessa on vain pieniä 1 tai 2 pisteen eroja, mutta kongressin hevosurheilun mallin mukaisesti on hiukan suurempi prosenttiosuus, joka identifioituu demokraattiseen puolueeseen tai nojaa siihen kaksoiskehyksessä kuin lankaverkossa. Ja hieman enemmän yhdistetyssä otoksessa kuvailee poliittisia näkemyksiään liberaaleiksi (19% vs. 17% lankaverkon otoksessa), kun taas hieman vähemmän sanovat olevansa konservatiivisia (40% vs. 42%). Tähän liittyen useampia lankaverkkoon ottajia kertoi olevansa samaa mieltä teejuhlien kannoista, mutta yhdistetty otosarvo viittaa teepuolen tuntemiseen.

47–42 prosentin marginaali hyväksyy enemmän kuin ei hyväksy Obaman työtehtäviä yhdistetyssä otoksessa. Lankaverkon otoksessa yhtä monta hyväksyy (45%) kuin hylkäävää (45%). Ja vaikka enemmistö molemmista otoksista ei hyväksy sitä työtä, jonka republikaanien ja demokraattien johtajat tekevät kongressissa, heidän hyväksyntänsä ovat 1-2 pistettä korkeammat yhdistetyssä otoksessa kuin lankaverkossa.

Kaksikehyksinen lankaverkko- ja solunäyte tuottaa myös jonkin verran positiivisempia näkemyksiä liittohallituksesta. Vaikka molempien otosten enemmistö sanoo luottavansa Washingtonin hallitukseen tekemään oikein vain jonkin aikaa, hieman useammat sanovat luottavansa hallitukseen aina tai suurimman osan ajasta yhdistetyssä otoksessa (23% vs. 20% lankaverkossa) näyte). Samoin molempien otosten enemmistö sanoo olevansa turhautunut hallitukseen, mutta hieman enemmän on yhdistetyn otoksen sisältöä (19% vs. 17%) ja hieman vähemmän vihaisia ​​(21% vs. 23%).

Sisä- ja ulkopolitiikka

Asennukset erityiskysymyksiin pyrkivät seuraamaan yleisiä poliittisia tunteita, kuten kongressin äänestystarkoitusta ja presidentin hyväksyntää. Hieman enemmän yhdistetyssä lankaverkko- ja solunäytteessä (26%) kuin lankaverkkoon otetussa näytteessä (23%) ovat tyytyväisiä siihen, miten asiat menevät tänään tässä maassa. Kansantalouden arvosanat ovat samanlaiset molemmissa otoksissa, mutta hieman useammat yhdistetyssä otoksessa sanovat, että ne ovat taloudellisesti huonossa kunnossa (22% vs. 19% lankaverkossa). Yksi suurimmista havaituista eroista oli kokemuksella työttömyydestä: useampi yhdistetyssä otoksessa sanoo, että he tai joku heidän kotitalouttaan ovat olleet ilman työtä ja etsineet työtä viimeisen vuoden aikana (54% vs. 49%).

Yhdessä viime vuoden eniten keskustelluista aiheista, terveydenhuollossa, molemmissa otoksissa oli enemmän vastustusta kuin tukea kongressin laskuille. Mutta hieman enemmän suosi terveydenhuollon laskua yhdistetyssä otoksessa (40%) kuin lankaverkossa (37%).

Kansainvälisissä kysymyksissä on pieniä 3 pisteen eroja arvioissa siitä, kuinka hyvin hallitus pärjää terrorismin uhkien vähentämisessä ja vapaakauppasopimusten tukemisessa. Mutta käytännössä ei ole mielipide-eroja siitä, kuinka hyvin sotilaalliset toimet menevät Afganistanissa ja onnistuvatko Yhdysvallat saavuttamaan tavoitteensa siellä.

Poliittinen sitoutuminen ja median käyttö

Koska pelkkä soluryhmä on vähemmän poliittisesti sitoutunut kuin lankaverkko, arvio äänestyskäyttäytymisestä on jonkin verran matalampi yhdistetyssä lankaverkko- ja solunäytteessä kuin lankaverkkoon otoksessa. Kolme neljäsosaa (75%) kaksoiskehysotoksesta on ehdottoman varma, että heidät on rekisteröity äänestämään, kun taas lankaverkkoon otetusta 80 prosenttia. Rekisteröityjen äänestäjien määrä, jotka aikovat äänestää marraskuun puolivälissä, on hieman pienempi yhdistetyssä otoksessa kuin lankaverkossa, mutta prosenttiosuudessa, joka sanoo äänestäneensä vuoden 2008 vaaleissa, ei ole eroa.

Tarkoitus osallistua Yhdysvaltain väestönlaskentaan (maaliskuussa 2010) oli yhdistetyssä näytteessä pienempi kuin lankaverkkoon otos. Lähes kolme neljäsosaa (74%) lankaverkko-otoksessa kertoi kyselyn aikaan osallistuvansa ehdottomasti väestönlaskennaan, kun yhdistetyssä otoksessa oli 71%.

Pieni 3 pisteen ero on myös osuudessa, joka seuraa kansallisia uutisia erittäin tarkasti (31% yhdistetyssä otoksessa; 34% lankaverkossa). Eri kysymyksessä on kuitenkin hyvin vähän eroa näiden kahden ryhmän välillä niiden osuudessa, jotka sanovat nauttivan paljon uutisten seuraamisesta.

Hieman enemmän yhdistetyssä otoksessa kuin lankaverkko otti Internetin yhdeksi tärkeimmistä uutislähteistään (35% vs. 32%), mutta muissa uutislähteissä ei ole käytännössä eroja. Kuitenkin, kun heiltä kysytään, saavatko he uutisia lähdeluettelosta tyypillisenä päivänä, vähemmän yhdistetyssä otoksessa kuin lankaverkossa kerrotaan saavansa uutisia tai tietoja paikallisista tai valtakunnallisista TV-uutisista (arviot ovat 4 pistettä pienemmät). Paikallislehden painettua versiota lukeva osuus on 3 pistettä pienempi yhdistetyssä näytteessä kuin lankaverkkoon otos.

Teknologian käyttö

Ottaen huomioon pelkästään solupopulaation nuoremman ikäprofiilin voidaan odottaa näkevän suurempaa ennakkoluuloa kiinteän verkon arvioissa tekniikan käytöstä, kun lankavälinäytteet tuottavat hieman pienempiä arvioita kuin kaksoisnäytteet. Monet aikuiset vain solupopulaatiossa kuuluvat kuitenkin myös pienimpiin kotitalouksien tuloluokkiin, jotka iän ja koulutuksen ohella ovat jatkuvasti olleet vahvimmat tekniikan käytön ja verkkokäyttäytymisen ennustajat; nuoret, koulutetummat ja varakkaammat käyttävät Internetiä ja harjoittavat monenlaista verkkokäyttäytymistä paljon korkeammalla hinnalla kuin muut aikuiset.5

Siten, vaikka monissa testatuissa tekniikkamittauksissa yhdistetty otos on hieman korkeampi kuin lankaverkkoon otetussa näytteessä (joissakin tapauksissa jopa 5 tai 6 prosenttiyksikköä), muissa tapauksissa kiinteän verkon näyte näyttää hieman yliarvioivan tekniikan käyttöä.

Esimerkiksi aikuisten Internet-käyttöaste lankaverkko-otoksessa (76%) on hieman korkeampi kuin yhdistetyssä otoksessa (74%). Ja samanlainen malli on ilmeinen siitä, miten ihmiset käyttävät Internetiä. Lankaverkon otos tuottaa arvion kodin laajakaistayhteydestä 3 pistettä korkeammaksi kuin yhdistetyn otoksen tuottama arvio (63% vs. 60%). Tämä saattaa heijastaa myös suhteettoman alhaisia ​​tuloja ja kodinomistusta vain soluissa olevien aikuisten keskuudessa ja että pienituloiset ja ei-valkoiset aikuiset käyttävät muita matkapuhelimia todennäköisemmin Internetiin pääsemiseksi.6

Mutta langattoman internetin käyttöaste on korkeampi kaksoiskehysnäytteessä kuin lankaverkkoon otoksessa. Langattoman internetin käyttäjämäärä on 3 pistettä korkeampi yhdistetyssä solu- ja lankavälinäytteessä kuin lankaverkon näytteessä (54% vs. 51%). Vain soluja käyttävillä aikuisilla langattoman internetin käyttöaste on erityisen suuri (69%). Tämä havainto on merkittävä kahdesta syystä: langattoman Internetin käyttöaste aikuisten (erityisesti afrikkalaisamerikkalaisten aikuisten) keskuudessa kasvaa nopeasti ja todennäköisesti kasvaa huomattavasti seuraavien vuosien aikana; ja langattoman internetin käyttäjillä on hyvin erilaisia ​​verkkokäyttäytymismalleja kuin langallisilla Internetin käyttäjillä.

Suurin ero kiinteän ja kaksoiskehyksen näytteiden välillä on arvio pöytätietokoneiden omistuksesta. Yhdistetyssä otoksessa 58% kertoo omistavansa pöytätietokoneen, kun taas lankaverkkoon otetusta 65%. Tämä heijastaa todennäköisesti matkapuhelimissa olevien aikuisten ja erityisesti vain soluja käyttävien aikuisten nuorempaa ikäprofiilia. Pew Internet on havainnut, että työpöydän omistus vähenee nuorten aikuisten keskuudessa, ja kannettavien tietokoneiden omistajuus ylitti äskettäin 18–29-vuotiaiden työpöydän omistuksen.7

Kuten edellä todettiin, lankavälinäytteillä on mahdollista yliarvioida aikuisten Internet-käyttö, vaikka puolueellisuuden koko on melko pieni. Samaan aikaan lankavälinäytteillä on mahdollista aliarvioida tiettyjä verkkotoimintoja, mutta puolueellisuuden koko on jälleen melko pieni. Esimerkiksi sosiaalisen verkostoitumisen arviot ovat 2 pistettä korkeammat yhdistetyssä otoksessa kuin lankaverkossa. Pew Internet -tutkimukset ovat osoittaneet, että sivustojen, kuten MySpace, Facebook ja LinkedIn, käyttö on erittäin yleistä 18–29-vuotiaiden online-aikuisten keskuudessa (72%), ja 30–49-vuotiaat kasvavat yhä enemmän tällä alueella.8Sosiaalisen verkostoitumisen sivustojen käyttö on myös erittäin suosittua ei-valkoisten aikuisten keskuudessa. Vaikka 54% valkoisista online-aikuisista käyttää sosiaalisen verkostoitumisen sivustoja, luku nousee 64%: iin latinalaisamerikkalaisista online-aikuisista ja 72%: iin afrikkalaisamerikkalaisista online-aikuisista. Tilapäivityksen sivustoilla, kuten Twitterissä, yhdistetyn otoksen arviot ovat vain yhden pisteen korkeammat kuin lankaverkkoon otetut arviot (vastaavasti 20% vs. 19%). Vaikka nämä sivustot ovat suosittuja myös 18–29-vuotiaiden keskuudessa, ne ovat suosittuja 30–49-vuotiaiden keskuudessa.

Arviot online-sisällöntuotantotoiminnoista eivät muutu merkittävästi, kun verrataan painotettua lankaverkkoa ja painotettuja yhdistettyjä näytteitä. Perinteisesti nuorimpien online-aikuisten maakunnassa tällainen käyttäytyminen ei ole kasvanut tämän ryhmän keskuudessa viime vuosina, ja joidenkin tällaisten käyttäytymistapojen (etenkin bloggaamisen) suosio on vähentynyt, koska ne korvataan muulla sosiaalisella medialla.9

Vaikka lankaverkko- ja yhdistetyt näytteet tuottavat samanlaiset arviot aikuisten matkapuhelinten omistajuudesta, kukin 81%, erot monissa matkapuhelintoiminnoissa ovat jonkin verran suurempia. Kuten edellä todettiin, lankavälinäytteet näyttävät aliarvioivan langattoman internetyhteyden kokonaisuudessaan ja ehkä langattoman Internet-yhteyden matkapuhelimen kautta. Internetin käyttäminen langattomasti matkapuhelimen kautta määritellään matkapuhelimen käyttämiseksi Internetin käyttämiseen, sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen tai pikaviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Näiden kolmen toiminnan nopeus on erityisen korkea vain solua käyttävien aikuisten keskuudessa, ja se on 2-3 pistettä korkeampi yhdistetyssä näytteessä kuin lankaverkossa.

Tekstiviesteissä on 5 pisteen ero, jonka mukaan sanomalla, että he lähettävät tai vastaanottavat tekstiviestejä, 5 pistettä korkeampi kaksoiskehysnäytteessä kuin lankaverkossa. Vastaavasti enemmän yhdistetyssä näytteessä kuin lankaverkkoon otetussa näytteessä sanovat käyttävänsä matkapuhelimiaan kuvien lähettämiseen ja vastaanottamiseen (4 pisteen ero) ja musiikin soittamiseen (3 pisteen ero). Arviot muista matkapuhelintoiminnoista, kuten karttojen tai reittiohjeiden saaminen, GPS-ominaisuuden käyttäminen ja sovellusten lataaminen, ovat käytännössä samat kahdelle näytteelle. Vaikka monet näistä matkapuhelimen käytön vaihteluista todennäköisesti heijastavat sukupolvien välisiä eroja, heijastavat myös matkapuhelimen ominaisuuksien ja matkapuhelinsuunnitelmien taloutta. Useimmissa puhelimissa on nykyään tekstiviestitoiminnot, ja tekstisuunnitelmista on tullut yhä edullisempia viime vuosien aikana. Mutta muut ominaisuudet, kuten GPS, ovat kalliimpia ja siksi vähemmän suosittuja vain soluja käyttävien aikuisten keskuudessa.

On myös tärkeää huomata joidenkin näiden matkapuhelintoimintojen erittäin korkeat määrät ei-valkoisten aikuisten keskuudessa. Ei-valkoiset aikuiset käyttävät huomattavasti todennäköisemmin kuin valkoiset aikuiset matkapuhelimia tekstiviestien lähettämiseen, Internetin käyttämiseen ja musiikin soittamiseen. Siksi kaksoiskehysnäytteiden tulisi tuottaa korkeammat arviot näistä käyttäytymismenetelmistä kuin pelkkien lankavälinäytteiden avulla.

Näkemykset sosiaalisista kysymyksistä

Lankapuhelinnäytteiden ja matkapuhelimia sisältävien näytteiden väestörakenteen ja poliittisten erojen mukaisesti kaksoiskehysarvioilla on taipumus löytää hieman liberaalimpi näkemys sosiaalisista arvoista ja tietyistä elämäntavoista. Suurin ero on siinä, pitäisikö marihuanan käytön olla laillista vai ei; Yhdistetystä otoksesta 41% sanoo, että sen pitäisi olla laillista, kun taas lankaverkkoon otetussa otoksessa on 37%. Myötävaikuttaa tähän tosiasia, että yli puolet (53%) vain soluista vastaajista katsoo, että marihuanan käytön pitäisi olla laillista. Lankaverkonäytteiden ja matkapuhelimia sisältävien näytteiden välillä on myös samanlainen 4-pisteväli, joka kertoo, että he ovat koskaan kokeilleet marihuanaa. Lankaverkonäytteen ja yhdistetyn näytteen painotettujen arvioiden välillä on vain pieni 2 pisteen ero lääketieteellisen marihuanan sallimisesta vastaajan tilassa.

Vastaavasti laillisen abortin tuessa ja kantasolututkimuksen liittovaltion rahoituksessa on pieniä 2 pisteen eroja. Mutta osuus, joka suosii homo- ja lesboparien naimisiin solmimista tai oikeudellisten sopimusten tekemistä, on sama kiinteän verkon otoksessa kuin yhdistetty otos, huolimatta siitä, että vain soluilla olevilla vastaajilla on jonkin verran liberaaleja näkemyksiä näistä kysymyksistä kuin lankapuhelimella .

Näiden kahden näytteen välillä ei ole juurikaan eroa uskonnollisessa kuuluvuudessa, vaikka lankaverkkoon otetuista otoksista 40% kertoo osallistuvansa uskonnollisiin palveluihin vähintään viikoittain, kun yhdistetyssä kaksoiskehyksessä 38%.

Arviot aseen omistuksesta ovat 4 pistettä korkeammat lankavyöhykkeen näytteessä kuin yhdistetyssä näytteessä. Isänmaallisuuteen liittyvissä kysymyksissä on myös pieniä eroja. Hieman vähemmän yhdistetyssä näytteessä kuin lankaverkkoon otetussa näytteessä sanovat olevansa isänmaallisempia kuin useimmat muut maan ihmiset, ja hieman pienempi osa sanoo, että heillä on lippu kotonaan, toimistossa tai autossa.

Valitut demografiset ominaisuudet ja kansalliset parametrit

Vaikka olemme kuvanneet otantakehysten arvioiden välisiä eroja osoituksena puolueellisuudesta, suurimmalle osalle tässä testatuista toimenpiteistä ei ole selkeitä kansallisia parametreja, joten on mahdotonta olla varma, että kaksoiskehysennusteet ovat tarkempia. Parametrit ovat olemassa neljässä väestörakenteen mittarissa, joita kysytään usein kyselyissämme: siviilisääty, työllisyystila, kodin omistus ja sairausvakuutusturva. Vaikka kysymyksiimme ja näiden indikaattoreiden mittaamiseen käytettyihin valtion kyselyihin liittyy potentiaalisia mittauseroja, ne tarjoavat ainakin karkean tavan arvioida, ovatko kaksoiskehysnäytteet tarkempia.

Kolmelle neljästä toimenpiteestä kaksoiskehysarvio - riippumatta siitä, perustuvatko lankaverkko- ja kaikki matkapuhelinhaastattelut tai lankaverkko- ja vain solukkohaastattelut - näyttää olevan lähempänä parametria. Painotettu lankaverkko on lähempänä parametria vain sairausvakuutusturvan osalta. Parametri on kuitenkin maaliskuusta 2009, perustuen vuoden 2008 kattavuuteen, ja on mahdollista, että kattavuusaste oli laskenut jonkin verran siihen mennessä, kun kyselyarviota kerättiin maaliskuussa 2010.

Keskustelu

Vaikka suurin osa tässä katsauksessa tarkastelluista väestön kyselyarvioista on vaatimattomia, leviämisongelmia esiintyy nyt säännöllisesti lankapuhelimissa. Joidenkin arvioiden mukaan pienelläkin puolueellisuudella voi olla merkittäviä aineellisia seurauksia tutkimuksen poliittisille tai sosiaalisille seurauksille. Kuten aiemmin todettiin, tiettyjen alaryhmien kattamattomuusbiasointi voi olla jopa suurempi kuin koko näytteen kohdalla. Esimerkiksi kaikkien aikuisten lankaverkkotutkimuksissa aliarvioidaan langattoman internetin käyttö 2 prosenttiyksikköä, mutta afrikkalaisamerikkalaisten puolueellisuus on 8 pistettä.

Bias ei ole ainoa mahdollinen ongelma, joka johtuu kyselyn kattamattomuudesta. Koska lankaverkon peitto ei ole ollut tasaista väestöryhmissä, jotkin vain lankaverkkoihin perustuvien tutkimusten keskeiset alaryhmät voivat olla vakavasti aliedustettuina, mikä tekee luotettavia arvioita näiden ryhmien asenteista tai käyttäytymisestä vaikeaa tai mahdotonta saada. Esimerkiksi 18–29-vuotiaat vastaajat muodostavat nyt vain 7% tyypillisestä lankaverkkoon otetusta, alle kolmanneksen heidän oikeasta osuudestaan ​​väestössä viimeisimmän American Community Survey -arvion mukaan (22%). Puute ei rajoitu vain hyvin nuoriin, osittain siksi, että monet ihmiset säilyttävät puhelintilan ikääntyessään, ja osittain siksi, että jopa vanhemmat aikuiset luopuvat lankapuhelimesta. Tämän seurauksena 30–40-vuotiaiden aikuisten prosenttiosuus, joka on edustettuna lankaverkkotutkimuksissa, on nyt 12 prosenttiyksikköä pienempi kuin parametrit (26% vs. 38%). Tämän seurauksena 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat huomattavasti yliedustettuina lankaverkkoon otetuissa näytteissä, jotka muodostavat 66% keskimääräisestä lankavälinäytteestä, kun heidän pitäisi olla vain 40% otoksesta.

Kattavuuskysymys vaikuttaa iän lisäksi myös muihin väestörakenteen muuttujiin. Kaksoiskehysnäytteisiin verrattuna lankavälinäytteet tuottavat suhteellisen vähemmän tapauksia latinalaisamerikkalaisten keskuudessa, mikä on tärkeä ja kasvava osa Yhdysvaltain väestöstä. Vuokralaiset kaipaavat myös todennäköisemmin lanka-kyselyjä.

Kattavuuden puolueellisuuden lisäksi on käytännön näkökohtia. Puhelimien peittämättömyyden haasteeseen vastaaminen on lisännyt kyselytutkimuksen kustannuksia ja monimutkaisuutta. Tärkein syy tähän on vaatimus numeroiden valitsemisesta manuaalisesti. Yhdessä sen tosiasian kanssa, että alaikäiset vastaavat merkittävään vähemmistöön matkapuhelimista, matkapuhelinpuhelun tehokkuus on huomattavasti pienempi kuin lankapuhelimissa. Myös matkapuhelinnäytteiden yhteistyöaste laskee jonkin verran alle lankapuhelinten. Tähän analyysiin sisältyvien matkapuhelintutkimusten kokonaisvasteprosentit ovat keskimäärin noin 5 prosenttiyksikköä matalampia kuin lankaverkkotutkimuksissa (12% vs. 17%). Kaikkien näiden näkökohtien seurauksena (mukaan lukien käytäntömme tarjota korvausta matkapuhelinvastaajille ajasta, jonka he saattavat käyttää palvelusuunnitelmissaan), matkapuhelinhaastattelut maksavat edelleen noin kaksinkertaisen verran verrattuna vastaaviin lankapuhelimiin ja seulontaan vain soluja käyttäville vastaajille on vielä kalliimpaa.

Toinen mahdollisesti vakava kysymys on, voivatko matkapuhelimessa olevat vastaajat itse edustaa puolueellista otosta ihmisistä, joilla on matkapuhelimia. On vahvoja viitteitä siitä, että ihmiset, joita tutkijat voivat tutkia matkapuhelimella, soveltuvat paremmin pitämään puhelimensa päällä, vastaamaan vieraiden puheluihin ja luottamaan matkapuhelimiinsa säännölliseen viestintään verrattuna kaikkien matkapuhelinten käyttäjien väestöön. .10Pelkästään solupopulaatiolle tämä poikkeama ei välttämättä ole kovin vakava, koska nämä käyttäytymismallit voivat olla ominaisia ​​suurimmalle osalle vain solupopulaatiota. Mutta niin sanotuille 'kaksoiskäyttäjille', joilla on sekä lankapuhelin että matkapuhelin, matkapuhelinnäytteessä haastatellut eivät välttämättä ole tyypillisiä väestölle. Keskeinen vastaamaton kysymys on tietysti, ovatko lankapuhelimen tavoittamat kaksoiskäyttäjät täysin edustavat kaksoiskäyttäjiä, joilla on taipumus luottaa matkapuhelimiinsa.

Näiden ongelmien takia kaksoiskehyspuhelinnäytteet eivät ole ihmelääke kattavuusongelmalle. Useat organisaatiot ovat todellakin käyttäneet osoiteperusteista otantaa täydentämään tai korvaamaan perinteistä satunnaisvalintaa joissakin keskeisissä tutkimuksissaan ja monet muut kokeilevat tätä otantakehystä. Näitä ovat Nielsen- ja Arbitron-mediatutkimusyritykset, Knowledge Networks ja National Nationalhold Education Survey. Osoitteisiin perustuva otanta ei välttämättä ole mahdollinen nopeasti muuttuvissa sosiaalisissa ja poliittisissa tutkimuksissa, mutta useat tähän mennessä tehdyt kokeet viittaavat siihen, että niillä on potentiaalia auttaa vastaamaan puhelinkyselyjen kohtaamattomuuteen.

Lataa raportti (mukaan lukien kyselymenetelmät) PDF-tiedostona.


1. Stephen J.Blumberg ja Julian V.Luke. 2008. & ldquo; Langattomat lähinnä kotitaloudet: Arviot vuoden 2007 kansallisesta terveyshaastattelututkimuksesta. & Rdquo; Paperi esitettiin 63. AAPOR-konferenssissa, New Orleans, LA.
2. Scott Keeter, Courtney Kennedy, April Clark, Trevor Tompson ja Mike Mokrzycki. & ldquo; Mitä puuttuu kansallisista lankapuhelinten RDD-kyselyistä? Vain kasvavan solupopulaation vaikutus. & Rdquo; Julkinen mielipide vuosineljänneksittäin 2007 71: 772-792. Saatavilla osoitteessa http://poq.oxfordjournals.org/cgi/reprint/71/5/772.
3. Stephen J. Blumberg ja Julian V. Luke. Kattavuusbiaasit pienituloisten ja nuorten aikuisten perinteisissä puhelintutkimuksissa. 2007 julkisen mielipiteen vuosineljännekset 2007 71: 734-749. Saatavana osoitteessa http://poq.oxfordjournals.org/cgi/reprint/71/5/734.
4. Pew-tutkimuskeskus. 2008. & ldquo; Soittaminen matkapuhelimiin vuoden 2008 ennakkoäänestyksissä. & Rdquo; Raportti julkaistu 18. joulukuuta 2008. Saatavilla osoitteessa https://www.pewresearch.org/pubs/1061/cell-phones-election-polling.
5. Katso & ldquo; Internet-, laajakaista- ja matkapuhelintilastot & ldquo; kirjoittanut Lee Rainie, 5. tammikuuta 2010. Saatavilla osoitteessa https://www.pewresearch.org/internet/Reports/2010/Internet-broadband-and-cell-phone-statistics.aspx.
6. Katso & ldquo; Langattoman Internetin käyttö & rdquo; kirjoittanut John Horrigan, 22. heinäkuuta 2009. Saatavilla osoitteessa https://www.pewresearch.org/internet/Reports/2009/12-Wireless-Internet-Use.aspx.
7. Katso & ldquo; Sosiaalinen media ja nuoret aikuiset & rdquo; kirjoittanut Amanda Lenhart, Kristen Purcell, Aaron Smith ja Kathryn Zickuhr, 3. helmikuuta 2010. Saatavilla osoitteessa https://www.pewresearch.org/internet/Reports/2010/Social-Media-and-Young-Adults.aspx.
8. Katso & ldquo; Sosiaalinen media ja nuoret aikuiset & rdquo; kirjoittanut Amanda Lenhart, Kristen Purcell, Aaron Smith ja Kathryn Zickuhr, 3. helmikuuta 2010. Saatavilla osoitteessa https://www.pewresearch.org/internet/Reports/2010/Social-Media-and-Young-Adults.aspx.
9. Katso & ldquo; Sosiaalinen media ja nuoret aikuiset & rdquo; kirjoittanut Amanda Lenhart, Kristen Purcell, Aaron Smith ja Kathryn Zickuhr, 3. helmikuuta 2010. Saatavilla osoitteessa https://www.pewresearch.org/internet/Reports/2010/Social-Media-and-Young-Adults.aspx.
10. J. Michael Brick, Sarah Dipko, Stanley Presser, Clyde Tucker ja Yangyang Yuan. 2006. Vastaamaton ennakkoasento kaksoiskehysnäytteessä solu- ja lankaverkonumeroista. Julkinen mielipide neljännesvuosittain, 70, 780-793. Saatavilla osoitteessa http://poq.oxfordjournals.org/cgi/reprint/70/5/780, luettu 11. toukokuuta 2010.

Facebook   twitter